محصولات

محصولات سخت

 

   دستگیره استاتیک V شکل

       دستگیره استاتیک ساده

   دستگیره استاتیک L شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       دستگیره استاتیک تاشو

 

 

       دستگیره های استیل

           محافظ کنار تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     آویز سرم 

              صندلی حمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات نرم

       تشک تنفسی ضد تعریق 

                  تشک ارتفاع دهنده 

                      بند پا