تازه ها

همکاری با بهزیستی استان گلستان در پروژه مناسب سازی 90 منزل از عزیزان معلول آن استان

مشارکت در تجهیز آسایشگاه ایثار سپاه پاسداران  برای در خدمات ای دی ال جانبازان عزیز