زنجیره تولید

بدون تردید یک زنجیره تولید موفق نیازمند زیرساختهای درست بسیاری از جمله  نیازسنجی اولویت های جامعه هدف، استانداردسازی، طراحی بومی و ساخت با کیفیت و نهایتا” خدمات پس از فروش معتبرمی باشد. لرد از اولین روز شروع فعالیت خود با آگاهی کامل به این زیرساختها تا به امروز برای ایجاد یک زنجیره تولید موفق دست از تلاش نکشیده است.