مناسب سازی

 

سرویس بهداشتی

 دستگیره            استاتیک ساده 

 دستگیره استاتیک             V شکل 

 دستگیره استاتیک             L شکل 

 دستگیره استاتیک                تاشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمام

 دستگیره های استیل 

     صندلی حمام

 

 

 

 

 

 

 

 

اتاق خواب

           آویز سرم 

  میله های کنار تختی 

دستگیره های ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان ها و مراکز درمانی

   دستگیره های ساده 

دستگیره های V شکل 

     دستگیره L شکل 

دستگیره های تا شو 

دستگیره های استیل 

       صندلی حمام 

 

 

 

 

 

           آویز سرم

     تشک ارتفاع دهنده